تدوین mp و ساختار اجرایی بازاریابی و فروش :

نتیجه تمامی اقدامات بازاریابی و فروش در یک کسب و کار باید منطبق با مارکتینگ پلن یا برنامه اجرایی بازاریابی و فروش باشد تا بتوانیم بصورت بهینه و عملیاتی از تمامی منابع مالی و نیرو انسانی سازمان استفاده نماییم . در این مسیر در تمامی گام های تدوین MP و پیاده سازی اجرایی این برنامه بازاریابی بعد از تصویب مدیران و صاحبین کسب و کار اجرایی خواهد شد .

این نقشه اجرایی باید کاملا کاربردی و براساس شرایط فعلی سازمان و مطابق منابع انسانی و مالی کسب وکار باشد . تدوین یک برنامه خارج از عرف یا تخیلی می تواند هماهنگ سازمان را بهم زده و او را از مسیر کاری خود دور کند .

گروه مشاورین رستا تجارت براساس عملکرد فعلی سازمان و شرایط واقعی نقشه اجرایی بازاریابی شرکت را ترسیم نموده و در راهبری و پیاده سازی آن در کنار شما خواهد بود .