Portfolio Description
  • آوریل 11, 2021

شبکه سازی تجاری:

هر کسب و کاری در مسیر شکل گیری و توسعه خود بدون شک جهت دوام و سودآور بودن نیاز به شبکه سازی تجاری مستمر و عملیاتی دارد . این شبکه سازی باید در تمامی ابعاد صورت گرفته تا بتواند به سازمان در رسیدن به اهداف کمک نماید .

  • شبکه سازی در گروه تامین کنندگان
  • شبکه سازی در گروه های بالادستی و اعتباری
  • شبکه سازی در گروه توزیع کنندگان
  • شبکه سازی در گروه مشتریان و مصرف کنندگان

چند نمونه از شبکه سازی تجاری مورد نیاز یک کسب و کار می باشد . اما طراحی ساختار شناسایی ایجاد و بهره برداری از این شبکه ها کاری هوشمندانه و کاملا حساس می باشد زیرا یک ارتباط مثبت حداقل یک ارتباط مثبت دیگر ایجاد می نماید اما یک ارتباط خنثی یا منفی می تواند تا 10 ارتباط را منفی نماید .

این روابط می تواند با یک تماس تلفنی یا بازدید از نمایشگاه و یا حتی دیدار در یک دورهمی دوستانه اتفاق بیفتد.

شرایط مطلوب شرایطی است که تمامی منابع انسانی شما بعنوان سفیران کسب و کار شما دغدغه توسعه این روابط رو بعهده داشته باشند و راستا اهداف شما گام بردارند .

گروه آریا پاژ با اتکا بر شناخت کامل از ساختار روابط تجاری در حوزه های مختلف می تواند در تدوین دستورالعمل این ارتباط و مشاوره در بهره برداری از این روابط در کنار شما باشد .