شبکه سازی مخاطبین و امور مشتریان :

همانطور که می دانید موفقیت در فروش متناسب با میزان بهره برداری درست از جامعه مخاطبین و تبدیل هدایت آنها از یک مخاطب به یک مشتری بالفعل و در نهایت به یک مشتری وفادار محقق می شود پس   پایداری در درآمدزایی یک کسب و کار وابستگی بالایی به شبکه سازی و حفظ رضایت مشتریان سازمان دارد . راهبری پیاده سازی درست قیف فروش در یک کسب و کار بصورت عملیاتی نیازمند طراحی یک ساختار مسنجم چابک و عملیاتی است . موضوع مهم این است که هر فرد می تواند در مسیر موفقیت شما یک فرصت گرانبها باشد پس نباید مخاطبین و مشتریان را به راحتی از دست بدهیم .

گروه مشاورین رستا تجارت با نگرشی کاملا کاربردی و علمی توام با ابتکار عمل می توانند در پیاده سازی و مدیریت درست این مسیر در کنار شما باشند .