تحقیقات بازار و بازاریابی :

یکی از مهم ترین گام های رشد و توسعه کسب و کارها قبل از هرگونه اقدام شناخت بازارهدف و ابزارهای دستیابی به این بازارها است . تحقیقات بازار و بازاریابی باید کاملا کاربردی و جامع باشد و براساس چشم انداز و اهداف سازمان این تحقیقات انجام شود . در این مسیر ساختار جمع اوری این اطلاعات و تحلیل آنها در راستا تدوین MP یکی از مهم ترین گام های این تحقیقات می باشد .

در صورتی که اطلاعات واقعی و مناسب جمع اوری نشده و تحلیل درستی از آنها انجام نگردد نمی توانیم برنامه اجرایی درست و مطابق با واقعیت های بازار را ارایه بدهیم .

گروه مشاورین رستا تجارت در مسیر جمع اوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات در کنار شما خواهد بود .