راهبری و بهبود مستمر در سازمان :

یک سازمان مانند یک موجود زنده عمل می کنند تا زمانی که تمامی اجزا بصورت هماهنگ و حساب شده کار نکنند نمی توانیم سلامتی و موفقیت آن را ترسیم کنیم . بدون شک هیچ سازمانی بدون ایراد نیست و نخواهد بود پس شناسایی عارضه های درون سازمانی اصلی ترین و تاثیرگذارترین گام موفقیت محسوب می شود . در برنامه ریزی جهت بهبود مستمر این عارضه ها در جهت اهداف و برنامه های عملیاتی کسب و کار شناسایی و تحلیل شده و در گام بعدی برنامه بهبود این چالش ها را بدون به خطر افتادن ساختار سازمان و توقف آن در دستور کار قرار می دهیم .

گروه مشاورین رستا تجارت بعد از شناسایی و تحلیل این گلوگاه ها نقشه اجرایی بهبود و راهبری پیاده سازی آن را باکمک تمامی منابع سازمان بعهده خواهند گرفت