امور اجرایی بازاریابی بین الملل :

با توجه به تحولات اخیر اقتصادی رویکرد صادرات یکی از مهم ترین عوامل موفقیت کسب و کار می باشد . شرکتها در هر حوزه و سطحی می توانند به اهداف صادراتی خود دست یافته و درآمدهای ارزی برای خود ایجاد کنند . در این مسیر شناسایی بازار و بازاریابی درست و هوشمندانه می تواند ضمن مدیریت هزینه ها و ریسک های صادراتی تمامی پارمترهای تاثیر گذار بر فرایند فروش محصولات از قبیل حمل و نقل وترخیص و نقل و انتقال مالی را پیش بینی نموده و تمامی ریسک های این مسیر را مدیریت نمایید .

گروه مشاورین رستا تجارت با شناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی ایران از جمله افغانستان عراق سوریه حاشیه خلیج فارس و کشورهای cis در مسیر دستیابی به این بازارهای در کنار شما خواهد بود .