شبکه سازی تجاری:

هر کسب و کاری در مسیر شکل گیری و توسعه خود بدون شک جهت دوام و سودآور بودن نیاز به شبکه سازی تجاری مستمر و عملیاتی دارد . این شبکه سازی باید در تمامی ابعاد صورت گرفته تا بتواند به سازمان در رسیدن به اهداف کمک نماید .
شبکه سازی در گروه تامین کنندگان
شبکه سازی در گروه های بالادستی و اعتباری
شبکه سازی در گروه توزیع کنندگان
شبکه سازی در گروه مشتریان و مصرف کنندگان
چند نمونه از شبکه سازی تجاری مورد نیاز یک کسب و کار می باشد . اما طراحی ساختار شناسایی ایجاد و بهره برداری از این شبکه ها کاری هوشمندانه و کاملا حساس می باشد زیرا یک ارتباط مثبت حداقل یک ارتباط مثبت دیگر ایجاد می نماید اما یک ارتباط خنثی یا منفی می تواند تا 10 ارتباط را منفی نماید .
این روابط می تواند با یک تماس تلفنی یا بازدید از نمایشگاه و یا حتی دیدار در یک دورهمی دوستانه اتفاق بیفتد.
شرایط مطلوب شرایطی است که تمامی منابع انسانی شما بعنوان سفیران کسب و کار شما دغدغه توسعه این روابط رو بعهده داشته باشند و راستا اهداف شما گام بردارند .
شبکه سازی تجاری باید با یک چشم انداز مبتنی بر منافع جمعی و تمامی طرفین باشد تا ماندگار بود و سودآوری مستمر ایجاد نماید . شما نباید به یک ارتباط بسیار سطحی و پیش پاافتاده نگاه کنید زیرا روابط انسانی با ایجاد ارزش دو طرفه ماندگار خواهد ماند .
گروه آریا پاژ با اتکا بر شناخت کامل از ساختار روابط تجاری در حوزه های مختلف می تواند در تدوین دستورالعمل این ارتباط و مشاوره در بهره برداری از این روابط در کنار شما باشد .